I'm sorry, I didn't know (but I'm so happy you are here).

(80x140)

 

Graag presenteer ik jullie een van mijn meest persoonlijke werken:

 

Soms heb je het gevoel dat iets moet, het moet eruit. Zo ging het met dit schilderij. Terwijl ik rustig bezig was met een ander werk, drong dit beeld zich aan mij op.
Ik had geen andere keuze dan een nieuw canvas te pakken en te beginnen. Binnen een paar weken stond het erop.
 
Dit schilderij vertelt het verhaal van een ernstige zieke vrouw met een niet erkende aandoening (gesymboliseerd door de slang) en haar kind.
 
De vrouw ligt hulpeloos op haar rug in een donkere omgeving. Ze verdwijnt langzaam uit het bestaan en gaat op in de achtergrond. Ze is door haar ziekte, haar positie, niet (meer) in staat om het lichte deel (om naar buiten te gaan, deel te nemen aan de maatschappij) te zien.
 
De spinnen staan symbool voor het vastzitten in een web, een situatie (ziekte) waar geen mogelijkheid tot ontsnappen blijkt te zijn. Een dreiging van buitenaf, een gevoel van onveiligheid en opgesloten zijn in je lichaam, een lichaam als gevangenis.
 
De mier staat symbool voor het dragen van een zwaar gewicht, dat zwaarder is dan jezelf, maar ook voor doorzettingsvermogen en volhouden.
 
De adelaar staat symbool voor gezondheid, kracht, hoop en de verbinding met het goddelijke.
 
De vrouw is zwanger en de weg naar de baarmoeder is vol liefde, schoonheid en hoop, waar de roze bloem en de hartjes symbolen van zijn. Alleen wat de vrouw niet wist en wat de afschuwelijke waarheid zal blijken te zijn, is dat ze haar ziekte doorgeeft aan haar kind. De roze bloem met de vlammende stenen en de dreiging van de tijger drukken deze pijn en angst uit.
 
De vrouw reikt met twee handen naar de hemel en laat een vogel (vredesduif) los als symbool voor ontsnapping en vrijheid, alleen de vogel vliegt niet richting het licht, maar richting het donker als symbool voor de onzekerheid, twijfel, angst - zal hij ondanks de gevaren (spin staat klaar) het licht wel bereiken, zal haar kind ooit een volwaardig leven kunnen leiden en haar weg naar de maatschappij vinden, vindt de vogel zijn weg??
 
De vrouw huilt van verdriet, maar haar reikende, steunende handen beelden uit dat ze niet opgeeft, dat ze alles zal doen om haar kind te redden.
 
Het oog symboliseert de buitenwereld die haar argwanend in de gaten houdt en haar bekritiseert. Maar de engeltjes in de bloem staan voor haar medepatiënten en geliefden die om haar heen staan en haar steunen.
 
Het lichte deel zit vol schoonheid, leven met bijtjes als symbool voor dat leven en de vlinders als symbool voor een nieuw begin, een transformatie en hoop. Vanuit het licht ontstaat een nieuwe schitterende werkelijkheid. Uiteindelijk overwint het licht het donker en vliegen de vlinders uit...

 

In the dark 

(80x140)

 

Dit schilderij draag ik op aan een groep hoogst uitzonderlijke en bijzondere mensen. Het is een eerbetoon aan hen die (grotendeels) in het donker leven. Die hun tijd doorbrengen in de meest onvoorstelbare omstandigheden. Dit schilderij is voor de honderdduizenden patiënten wereldwijd die lijden aan ernstige ME. Dit schilderij is voor hen die ondanks hun ernstige ME de moed vinden om te blijven bestaan. Voor hen met genoeg kracht om kwetsbaar te zijn. Voor hen die tot niks anders meer in staat zijn dan te zijn. Voor hen die nauwelijks meetbare energie gebruiken om iets te betekenen voor anderen. Voor hen die vanuit het donker opkomen voor de rechten van ons allemaal. Voor hen die troost vinden in de kunst en die kunst gebruiken om te troosten. Voor hen die talent gebruiken om ons verhaal te vertellen. Voor hen die met geestkracht proberen door te dringen tot diegene die een einde zouden kunnen maken aan schrijnend onrecht.

Voor hen die dapper afscheid nemen als het werkelijk niet meer gaat.

Voor hen die onze zorg en steun zo hard nodig hebben. Voor hen die we niet in de steek mogen laten en nooit mogen vergeten.

 

I dedicate this painting to a group of very exceptional and special people. It is a tribute to those who live (mostly) in the dark. Who spend their time in the most unimaginable circumstances. This painting is for the thousands of patients worldwide who suffer from severe ME.

It is for those who, despite their severe ME, find the courage to continue to exist. For those with enough strength to be vulnerable. For those who can do nothing but exist. For those who use their barely measurable energy to mean something to others. For those who stand up from the darkness for the rights of us all. For those who find comfort in art and use art to comfort. For those who use talent to tell our story. For those who try with mental strength to reach those who could put an end to poignant injustice. For those who bravely say farewell when life really is no longer possible.

For the people who need our care and support so badly. Those we cannot abandon and must never forget.

 

De vlinders staan voor transformatie, vrijheid, een nieuw begin en wederopstanding. Ze staan voor groei en kennis en nieuwe inzichten, waar we in verband met ME zoveel behoefte aan hebben. Ook staan ze voor lichtheid en schoonheid en de vrijheid en lichtheid om te fladderen naar waar je wilt zijn.

The butterflies represent transformation, freedom, a new beginning and resurrection. They stand for growth and knowledge and new insights, which we need so much in connection with ME. They also stand for lightness and beauty and the freedom and lightness to flutter to where you want to be.

De vrouwfiguur hangt met gesloten ogen in een donkere omgeving zonder grond, zonder houvast, zonder uitzicht. Haar linkerhand reikt naar boven naar een kleine, lichte, vrolijkere ruimte die tegelijkertijd symbool staat voor verlangen, hoop, de toekomst en het zoeken naar, of contact maken met, het leven buiten de duisternis, het leven dat doorgaat zonder hen.

The female figure hangs with closed eyes in a dark environment without ground, without a foothold, without a view. Her left hand reaches up to a small, brighter, more cheerful space that at the same time symbolizes longing, hope, the future and seeking, or connecting with, life outside the darkness, the life that goes on without them.

De grote spin staat symbool voor gevaar, het vastzitten in een web, geen controle meer hebben over je lot, maar staat ook voor scheppingsdrang of creatie, het weven van een web. Daarnaast is ze symbool voor kracht en geduld, de hoop op een doorbraak (prooi) die leven geeft.

The big spider symbolizes danger, being stuck in a web, no longer having control over your destiny, but also stands for creativity or creation, the weaving of a web. In addition, she is a symbol of strength and patience, the hope of a breakthrough (prey) that gives life.

In de jurk vind je verschillende details zoals een meisje dat aan de steel van een bloem wegvliegt als symbool voor bevrijding en vrijheid. De bloem is een lotusbloem die staat voor alles wat mooi is, of kan zijn ondanks de modderige ondergrond (het liggen in het donker). De engeltjes staan symbool voor troost en bescherming.

In the dress you will find various details such as a girl flying away from the stem of a flower as a symbol of liberation and freedom. The flower is a lotus flower that stands for everything that is beautiful, or can be despite the muddy surface (lying in the dark). The angels symbolize comfort and protection.

Het meisje met een hoofd dat ontploft en waar honderden vlinders uitstromen staat voor de prikkels die nauwelijks te verdragen en ziekmakend zijn, tegelijkertijd staat het voor alle creativiteit en ideeën die ze ondanks hun ernstige ziekte toch nog naar buiten weten te brengen. 

The girl with a head that explodes and where hundreds of butterflies flow out stands for the stimuli that are barely tolerable and sickening, at the same time it stands for all the creativity and ideas that they still manage to bring out despite their serious illness. 

De wolf staat voor innerlijke kracht, vrijheid, overwinning en verbinding, het verlangen naar een groep mensen die voor ons zorgt, die bij ons past, zoals de roedel waarin deze dieren leven. Daarnaast staat de wolf ook voor hebzucht (geldwolf), verslinders (de ziekte ME - roodkapje) en angst.

The wolf stands for inner strength, freedom, victory and connection, the desire for a group of people who take care of us, who suit us, like the pack in which these animals live. In addition, the wolf also stands for greed (money wolf), devourers (the disease ME - little red riding hood) and fear.

De salamander staat voor rechtvaardigheid en tegelijk voor het enorme onrecht wat ME-patiënten wordt aangedaan. Daarnaast staat de salamander symbool voor verandering. Je huidige situatie (huid) verliezen en er als nieuw uitkomen en daarmee voor hoop.

The salamander stands for justice and at the same time for the enormous injustice that is done to ME patients. In addition, the salamander symbolizes change. Losing your current situation (skin) and coming out as new and therefore for hope.

De vrouwfiguur draagt een ketting om haar hals met de letters M en E, die staan voor ME, zodat je kunt zien waar dit verhaal over gaat, maar ze staan ook voor het Engelse me, in de zin van ‘ik’, voor diegene voor wie dit helaas geen verhaal, maar bittere werkelijkheid is.

The female figure wears a necklace around her neck with the letters M and E, which stand for ME, so you can see what this story is about, but they also stand for the English me, in the sense of 'I', for those for whom this is unfortunately not a story, but a bitter reality.

De katten staan voor troost, warmte, vriendschap en liefde. Daarnaast staan ze voor negen levens en daarmee symbool voor het overleven van een levensbedreigende situatie. Ook staan de katten symbool voor je terugtrekken als het nodig is en voor kracht en vechtlust.

The cats stand for comfort, warmth, friendship and love. In addition, they stand for nine lives and thus symbolize the survival of a life-threatening situation. The cats also symbolize your withdrawal when necessary and for strength and fighting spirit.

De kolibrie op de schouder van de vrouw staat voor onvoorstelbare prestaties en kracht, voor vooruitgang en stilstand, voor energie en levensvreugde en is bedoeld als symbool voor steun.

The hummingbird on the shoulder of the woman stands for unimaginable performance and strength, for progress and stagnation, for energy and joie de vivre and is intended as a symbol of support.

Door het hele schilderij vind je klokjes die staan voor het voorbijgaan van de tijd als je in het donker ligt en voor de hoop op verbetering en een betere tijd. De boeken staan voor het levensverhaal en persoonlijke verhaal van de ernstige ME-patiënt. 

Throughout the painting you will find clocks that stand for the passing of time when you lie in the dark and for the hope of improvement and a better time. The books represent the life story and personal story of the serious ME patient. 

Het schilderij is doorweven met namen. Namen uit alle windstreken, namen van over de hele wereld. Deze namen staan symbool voor de mensen overal op onze planeet die dit overkomt, die letterlijk in het donker leven. De mensen die onze zorg en steun zo hard nodig hebben. Die we niet in de steek mogen laten en nooit mogen vergeten.

The painting is interwoven with names. Names from all over the world. These names symbolize the people all over our planet that this happens to, who literally live in the dark. The people who need our care and support so much. Which we must not abandon and must never forget.

Zie hierboven bij de uitleg over katten.

See above in the explanation about cats.

Deze grote steen staat voor de verduisterde zon, omdat ernstige ME-patiënten de zon nooit kunnen zien of ervaren. tegelijkertijd staat hij voor licht en positieve energie. 

This large stone represents the darkened sun, because severe ME patients can never see or experience the sun. at the same time he stands for light and positive energy. 

Zie hierboven bij de uitleg over de vlinders.

See above in the explanation about the butterflies.

Motten zijn de vlinders van de nacht. Ze staan voor vergankelijkheid, trauma en pijn, maar tegelijkertijd voor het einde van een zware periode en pijn. Ze staan ook voor de ziel.

Het oog op de mot staat voor het alziende oog. Hoe lang je ook in het donker ligt, je bestaat en mag er zijn. Je bent niet verdwenen. Wij zien je!

Moths are the butterflies of the night. They represent transience, trauma and pain, but at the same time the end of a difficult period and pain. They also represent the soul.

The eye on the moth represents the all-seeing eye. No matter how long you lie in the dark, you exist and may be there. You haven't disappeared. We'll see you!